Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.5.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 27 czerwca 2017 r.
WNGP.6733.7.5.2017.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kolejowej i ul. Przytorowej w zakresie:
- budowy ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej,
- przebudowy punktów świetlnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (lampy uliczne),
na działkach o nr ewid. 505, 506, 507, 510, 512, 514, 516, 518, 387, 529, 585, 604, 621, 622, 623, 816, 802, 790, 751, 671, 766, 733, 654, 1374 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie lub doręczenie poprzez obwieszczenie, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.07.2017 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.07.2017 r., godz. 18.03
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.07.2017 r., godz. 18.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2017 r., godz. 18.03Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1288 razy.