Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.13.6.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 lipca 2017 r.
WNGP.6733.13.6.2017.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że w dniu 17 lipca 2017 r. została wydana Decyzja Nr 8/2017 Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Pomiechówku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby poprawy układu komunikacyjnego i stworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie działek o nr ewid. 394, 387, 397, 398, 395, 392, 577 w miejscowości Pomiechówek gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 19.07.2017 r., godz. 10.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.07.2017 r., godz. 20.42
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.07.2017 r., godz. 20.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2017 r., godz. 20.42Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1352 razy.