Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.7.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 04 września 2017 r.
WNGP.6733.5.7.2017.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że Postanowieniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 04 września 2017 r., znak sprawy: WNGP.6733.5.6.2017.MJ podjęto postępowanie administracyjne zawieszone Postanowieniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 22 maja 2017 r., znak sprawy: WNGP.6733.5.5.2017.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu nad rzeką Wkrą, budowie ciągów pieszo-rowerowych, budowie punktów świetlnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego, przebudowie drogi gminnej na działkach nr ewid. 127/1, 258/1, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 1265, 1264, 236 i 237 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni Stronom przysługuje zażalenie od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 05.09.2017 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 05.09.2017 r., godz. 20.56
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 05.09.2017 r., godz. 20.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2017 r., godz. 20.56Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1508 razy.