Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.20.1.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 30 października 2017 r.
WNGP.6733.20.1.2017.MJ

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 10 § 1, art. 49 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się Strony, że na wniosek Pana Pawła Skupa działającego w imieniu firmy GVT Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie - pełnomocnika firmy JMDI Jacek Maleszko z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 października 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej Ø40 mm o łącznej długości 5393 m, na działkach nr ewid. 1/1, 1/2, 2/1, 6/5, 6/4, 8/7, 70, 73, 98/2 w miejscowości Wólka Kikolska, na działkach nr ewid. 89, 90 w miejscowości Kikoły i na działce nr ewid. 215/1 w miejscowości Wójtostwo, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 k.p.a Strony postępowania i ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.11.2017 r., godz. 08.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.11.2017 r., godz. 22.12
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.11.2017 r., godz. 22.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2017 r., godz. 22.12Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1107 razy.