Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.11.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 10 listopada 2017 r.
WNGP.6733.8.11.2017.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 22 lutego 2017 r. Pana Sławomira Burakowskiego - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na działkach nr ewid. 258/1, 275/1, 127/1, 375, 376, 377, 1264, 1288, 1373, 1375, 1376/1, 1382, 1370 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do art. 41 i art. 44 k.p.a Strony postępowania i ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 13.11.2017 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 13.11.2017 r., godz. 18.42
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 13.11.2017 r., godz. 18.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2017 r., godz. 18.42Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1101 razy.