Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.19.3.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 13 listopada 2017 r.
WNGP.6733.19.3.2017.MJ


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 10 § 1, art. 49 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 12 października 2017 r. Pana Jacka Kurzawy działającego w imieniu BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, a następnie uzupełnionego w dniu 30 października 2017 r. i w dniu 09 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków Dębe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, na działce nr ewid. 213/3 w miejscowości Wójtostwo, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 k.p.a Strony postępowania i ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 13.11.2017 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 13.11.2017 r., godz. 18.42
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 13.11.2017 r., godz. 18.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2017 r., godz. 18.42Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1412 razy.