Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.20.3.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 12 grudnia 2017 r.
WNGP.6733.20.3.2017.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że na wniosek z dnia 08 grudnia 2017 r. Pana Pawła Skupa – pełnomocnika JMDI Jacek Maleszko, Postanowieniem Nr 44/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., znak WNGP.6733.20.2.2017.MJ zawiesiłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej Ø40 mm o łącznej długości 5393 m, na działkach nr ewid. 1/1, 1/2, 2/1, 6/5, 6/4, 8/7, 70, 73, 98/2 w miejscowości Wólka Kikolska, na działkach nr ewid. 89, 90 w miejscowości Kikoły i na działce nr ewid. 215/1 w miejscowości Wójtostwo, gm. Pomiechówek do czasu wydania dokumentu rozstrzygającego o przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, na obszarze Natura 2000 „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej”, w granicach działki o nr ewid. 98/2 obręb Wólka Kikolska.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po dokonaniu publicznego ogłoszenia, w terminie 7 dni Stronom służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego w/w postanowienie.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.12.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 17.12.2017 r., godz. 18.11
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.12.2017 r., godz. 18.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2017 r., godz. 18.11Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1116 razy.