Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.2.1.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 03 stycznia 2018 r.
WNGP.6733.2.1.2018.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 10 § 1, art. 49 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się Strony, że na wniosek GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o. z siedzibą w Załuskach z dnia 04 grudnia 2017 r., uzupełniony w dniu 08 grudnia 2017 r. i 02 stycznia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa i DN 160 PE na działce nr ewid. 60 w miejscowości Cegielnia-Kosewo i na działce nr ewid. 170 w miejscowości Wymysły, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 k.p.a Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 09.01.2018 r., godz. 09.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 10.01.2018 r., godz. 00.03
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 10.01.2018 r., godz. 00.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2018 r., godz. 00.03Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 896 razy.