Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6720.1.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 29 stycznia 2018 r.

WNGP.6720.1.2018.MJ


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek Uchwały Nr XXXIV/288/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek, w granicach obrębów ewidencyjnych Błędowo, Błędówko, Pomocnia i Wola Błędowska.
Wnioski dotyczące zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 marca 2018 r.
Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@pomiechowek.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 marca 2018 r.

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pomiechówek.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.02.2018 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.02.2018 r., godz. 21.15
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.02.2018 r., godz. 21.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2018 r., godz. 21.15Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1062 razy.