Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

INFROMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Usługi

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych i ogólnorozwojowych dla mieszkańców w obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Pomiechówek.
INFROMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
W TRYBIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pomiechówek, ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek, woj. mazowieckie, tel. 022 765 27 24, faks 022 765 27 10, strona internetowa www.pomiechowek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych i ogólnorozwojowych dla mieszkańców w obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Pomiechówek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych i ogólnorozwojowych dla mieszkańców w obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Pomiechówek. Do obowiązków Przyjmującego zadanie należy prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, w szczególności: zajęcia ogólnorozwojowe, koszykówka, siatkówka, boks, tenis, piłka nożna, gimnastyka.
II.4) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy: 191 322,00 WALUTA: PLN
II.5) Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
• 1. Podstawa prawna
Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
• 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Przyczyny wyboru trybu zawarte są wprost w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Gmina Pomiechówek ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o., ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek, która została powołana przez Radę Gminy w Pomiechówku celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Pomiechówek, w zakresie m.in. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Gmina Pomiechówek jest właścicielem 100% udziałów w spółce Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA”
Sp. z o. o. a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału prywatnego a Zamawiający, tj. Gmina Pomiechówek sprawuje nad tą osobą prawną całkowita kontrolę.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
• Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o., ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek, woj. mazowieckie.
SEKCJA V: INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE
• Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp, nie zostało zamieszczone ani opublikowane.


Z up. Wójta
/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Monika Orzoł, data: 01.03.2018 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 02.03.2018 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 09.10.2019 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2019 r., godz. 13.22Marcin KrzemińskiEdycja strony
02.03.2018 r., godz. 12.13Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 983 razy.