Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6721.1.6.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 15 marca 2018 r.
WNGP.6721.1.6.2018.MJ

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo,
Kikoły i Nowe Orzechowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo, obejmującego obszar w granicach pasa terenu o szerokości 40 m przebiegającego przez część wsi Pomiechówek, Czarnowo, Nowe Orzechowo oraz północną część wsi Kikoły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 marca 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek przy ulicy Szkolnej 1a w Pomiechówku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku, ul. Nasielska 3 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pomiechówek na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi dotyczące projektu planu mogą wnosić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres: urzad@pomiechowek.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pomiechówek.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 16.03.2018 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 18.03.2018 r., godz. 20.48
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 26.03.2018 r., godz. 23.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 23.31Artur CiemieniewskiEdycja strony
18.03.2018 r., godz. 20.48Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1258 razy.