Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Budżet Gminy na 2006 r.

Uchwała Budżetowa Nr XXXI2275
Rady Gminy w Pomiechówku
z dnia 28.12.2005 rok

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z póź.zm.) oraz art. 109, 110, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U Nr.15 poz.148 z 2003r.z póż zm.)

Rada Gminy w Pomiechówku uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 14.421.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują :
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.150.360 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1a
- dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 116.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 b.
3. Przyjmuje się plan finansowy dochodów zadań rządowych , które zostaną odprowadzone do budżetu państwa wg. załącznika nr 1 c


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 15.190.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują :
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.150.360 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a
- wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.496 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 b.
Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 116.700 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 c


§ 3

1.Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 769.500 zł , zgodnie z załącznikiem nr.3 są przychody pochodzące z :
- pożyczek w wysokości - 319.500 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości - 450.000 zł.


§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.


§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 43.433 zł


§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 63.300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 7.785.018zł , w tym w 2006 r. w wysokości 1.776.000 zł, w 2007r. w wysokości 2.123.458 zł w 2008 r. w wysokości 3.885.560zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2006r ustala się w wysokości 1.839.300 zł zgodnie z załącznikiem nr.5 i 5a .


§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury , zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 8

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych gminy Pomiechówek i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 7


§ 9

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15.000zł oraz wydatków funduszu w wysokości 18.500 zł .
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8


§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków :
- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr.9


§ 11

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 12

Upoważnia się wójta gminy do :
1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań w zakresie określonym w niniejszej uchwale.


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.01.2006 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 09.03.2020 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2020 r., godz. 12.59Marcin KrzemińskiZmiana przynależności strony
18.08.2014 r., godz. 10.35NieznanyEdycja strony
04.01.2006 r., godz. 12.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4140 razy.