Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.5.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 05 kwietnia 2018 r.
WNGP.6733.7.5.2018.MJ


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 05 kwietnia 2018 r. została wydana Decyzja Nr 4/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.7.4.2018.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej Ø 40 mm o łącznej długości 5393 m, na działkach nr ewid. 8/7, 70, 1/1, 1/2, 2/1, 6/5, 6/4, 73, 98/2 w miejscowości Wólka Kikolska, na działkach nr ewid. 89, 90 w miejscowości Kikoły i na działce nr ewid. 215/1 w miejscowości Wójtostwo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 09.04.2018 r., godz. 15.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 09.04.2018 r., godz. 20.41
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 09.04.2018 r., godz. 20.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2018 r., godz. 20.41Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1000 razy.