Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.1.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 maja 2018 r.
WNGP.6733.9.1.2018.MJ

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 10 § 1, art. 49 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 19 kwietnia 2018 r. i uzupełniony dnia 15 maja 2018 r. Pani Elżbiety Spaulenok prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ELPOL-Elżbieta Spaulenok z siedzibą w Leoncinie, przy ulicy Parkowej 1 – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 361 i 370 w miejscowości Pomiechówek oraz na działkach 1042/2, 1042/4 i 1045/3 w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 27.05.2018 r., godz. 19.54
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 27.05.2018 r., godz. 19.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.05.2018 r., godz. 19.54Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 751 razy.