Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.1.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 14 czerwca 2018 r.
WNGP.6733.11.1.2018.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 10 § 1, art. 49 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 11 czerwca 2018 r. Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku Komisariatu Policji, budynku garażowo-gospodarczego, wiacie wraz z urządzeniami budowlanymi do ich prawidłowego funkcjonowania oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu tj. miejsc postojowych, chodników, dróg i śmietnika, na działce nr ewid. 1372 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Księża Góra.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.06.2018 r., godz. 13.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 19.06.2018 r., godz. 20.18
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 19.06.2018 r., godz. 20.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.06.2018 r., godz. 20.18Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 838 razy.