Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.4.2018.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 lipca 2018 r.
WNGP.6733.8.4.2018.MJ


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 17 lipca 2018 r. została wydana Decyzja Nr 6/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.8.3.2018.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na częściach działki drogowej nr ewid. 31/9 w miejscowości Goławice Drugie, gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.07.2018 r., godz. 12.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 25.07.2018 r., godz. 22.55
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 30.07.2018 r., godz. 21.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2018 r., godz. 21.17Artur CiemieniewskiEdycja strony
25.07.2018 r., godz. 22.55Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 587 razy.