Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.15.2018.MJ (4) WNGP.6733.16.2018.MJ (4) WNGP.6733.17.2018.MJ (4) WNGP.6733.18.2018.MJ (4) WNGP.6733.19.2018.MJ (4) WNGP.6733.20.2018.MJ (4)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 12 października 2018 r.
WNGP.6733.15.2018.MJ (4)
WNGP.6733.16.2018.MJ (4)
WNGP.6733.17.2018.MJ (4)
WNGP.6733.18.2018.MJ (4)
WNGP.6733.19.2018.MJ (4)
WNGP.6733.20.2018.MJ (4)


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 12 października 2018 r. została wydana:
- Decyzja Nr 8/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.18.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 123 stanowiącej drogę gminną,
- Decyzja Nr 9/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.20.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 148 stanowiącej w części drogę gminną i w części drogę wewnętrzną,
- Decyzja Nr 10/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.17.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 166/3 stanowiącej drogę wewnętrzną,
- Decyzja Nr 11/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.16.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 111 stanowiącej drogę gminną,
- Decyzja Nr 12/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.15.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na części działki nr ewd. 32 stanowiącej drogę gminną oraz na działkach nr ewid. 23, 55 stanowiących drogi wewnętrzne,
- Decyzja Nr 13/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.19.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 80 stanowiącej drogę wewnętrzną i 62 stanowiącej drogę gminną.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 12.10.2018 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 08.11.2018 r., godz. 21.56
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 08.11.2018 r., godz. 21.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2018 r., godz. 21.56Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 564 razy.