Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.22.2018.MJ (4) WNGP.6733.23.2018.MJ (4)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 19 października 2018 r.
WNGP.6733.22.2018.MJ (4)
WNGP.6733.23.2018.MJ (4)

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 19 października 2018 r. została wydana:
- Decyzja Nr 14/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.22.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 101 stanowiącej drogę gminną,
- Decyzja Nr 15/2018 Wójta Gminy Pomiechówek, znak WNGP.6733.23.2018.MJ (3) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 97 stanowiącej drogę gminną.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 19.10.2018 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 14.11.2018 r., godz. 21.29
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 14.11.2018 r., godz. 21.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2018 r., godz. 21.29Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 549 razy.