Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.24.2018.MJ (5)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 20 listopada 2018 r.
WNGP.6733.24.2018.MJ (5)


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam Strony, że w dniu 20 listopada 2018 r. wydałem Postanowienie Nr 33/2018, znak WNGP.6733.24.2018.MJ (4) zawieszające postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek z dnia 08 października 2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddziału w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Daniela Chrustowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOP do 0,5 MPa) na części działki nr ewid. 1425 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, do czasu ustalenia spadkobierców po zmarłych stronach postępowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za moim pośrednictwem.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.11.2018 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 29.11.2018 r., godz. 21.12
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 29.11.2018 r., godz. 21.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2018 r., godz. 21.12Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 547 razy.