Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.28.2018.MJ (2)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 04 stycznia 2019 r.
WNGP.6733.28.2018.MJ (2)


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 1945), art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek z dnia 28 grudnia 2018 r. Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV (kabel AsXSN 2 x 35 mm2) zasilającej oświetlenie uliczne (lampy uliczne wys. 10 m do 15 szt.), na częściach działek o nr ewid. 151/2 i 90 w miejscowości Wymysły, gm. Pomiechówek.

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zawiadamia się na piśmie.

Stosownie do art. 41 i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony postępowania, bądź ich pełnomocnicy:
- mają obowiązek poinformowania organu o każdej zmianie adresu, gdyż pismo doręczone pod dotychczasowy adres będzie uznawane za doręczone prawidłowo,
- pismo nie odebrane pod dotychczasowym adresem, a powtórnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi do czasu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.01.2019 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 10.01.2019 r., godz. 23.52
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 10.01.2019 r., godz. 23.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2019 r., godz. 23.52Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 488 razy.