Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.25.2018.MJ (5)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 08 stycznia 2019 r.
WNGP.6733.25.2018.MJ (5)


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 08 stycznia 2019 r. wydałem Decyzję Nr 1/2019, znak WNGP.6733.25.2018.MJ (4) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia, na części działki nr ewid. 1218 i na działce nr ewid. 1076 w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 18.01.2019 r., godz. 21.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.01.2019 r., godz. 01.22
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.01.2019 r., godz. 01.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2019 r., godz. 01.22Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 552 razy.