Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Wójt Gminy Pomiechówek Pomiechówek, dnia 18 stycznia 2019 r. WNGP.6733.27.2018.MJ (5)
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 18 stycznia 2019 r.
WNGP.6733.27.2018.MJ (5)


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 18 stycznia 2019 r. wydałem Decyzję Nr 2/2019, znak WNGP.6733.27.2018.MJ (4) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, na terenie części działki o nr ewid. 115/5 położonej we wsi Pomiechówek, obręb 1-Pomiechówek, gmina Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.01.2019 r., godz. 09.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 03.02.2019 r., godz. 21.32
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 03.02.2019 r., godz. 21.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2019 r., godz. 21.32Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 550 razy.