Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.21.2018.MJ (7)
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 24 stycznia 2019 r.

WNGP.6733.21.2018.MJ (7)


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam Strony, że w dniu 24 stycznia 2019 r. wydałem Decyzję Nr 3/2019, znak WNGP.6733.21.2018.MJ (6) umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach ewidencyjnych nr 32 i 90 w miejscowości Wymysły, w gminie Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pomiechówek.

W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT

Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 28.02.2019 r., godz. 14.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 28.02.2019 r., godz. 17.52
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 28.02.2019 r., godz. 17.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2019 r., godz. 17.52Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 485 razy.